Ảnh bìa

Kết luận Số: 73-KL/ TW

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                       *                                                                      ‑‑‑‑---------

               Số: 73-KL/ TW                                  Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010

 

KẾT LUẬN

CỦA BAN BÍ THƯ

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW,

ngày 12-4-1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá VI)

Về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam

 

        Sau khi xem xét báo cáo của Ban Dân vận Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW, ngày 12-4-1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá VI) về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam và ý kiến của các cơ quan có liên quan, Ban Bí thư có ý kiến như sau:

 

1-  Sau 20 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng (Khoá VI) về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc giúp đỡ người mù, nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực. Tổ chức Hội người mù Việt nam được củng cố và phát triển, chất lượng hoạt động không ngừng được tăng lên, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên và người mù được cải thiện hơn. Hội luôn là chỗ dựa, là môi trường để hội viên phấn đấu, vươn lên ổn định cuộc sống, thực sự là mái nhà chung, là nơi thu hút, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của người mù. Bằng ý chí, nghị lực, người mù Việt Nam đã nỗ lực vươn lên, vượt qua số phận, trở thành người có ích cho xã hội, tự khẳng định mình, ngày càng hoà nhập vào cộng đồng.

 

       Tuy nhiên, công tác giúp đỡ người mù và Hội người mù Việt Nam còn chưa đồng đều, rộng khắp. Đến nay còn 19 tỉnh và nhiều quận, huyện, thành phố, thị xã chưa thành lập Hội người mù. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW chưa thường xuyên và chưa kịp thời. Chính sách đối với người mù và Hội người mù chưa được thực hiện đồng bộ, một số chính sách không còn phù hợp nhưng chậm được bổ sung, sửa đổi; điều kiện cơ sở vật chất và kinh phí  phục vụ cho hoạt động của Hội còn hạn hẹp. Công tác xã hội hoá chăm lo, giúp đỡ cho người mù tuy đã được quan tâm nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Hoạt động của Hội người mù các cấp còn hạn chế, chưa chủ động, còn mặc cảm, tự ti, nhất là ở cơ sở.

 

2-   Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, Ban Bí thư yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể sau:

 

      Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW, ngày 12-4-1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá VI) về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam. Quán triệt, thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân về giúp đỡ người mù và Hội người mù Việt Nam- một tổ chức xã hội đặc thù.

      Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, luật pháp đối với người mù và Hội người mù phù hợp với tình hình hiện nay. Các cấp chính quyền nâng cao trách nhiện trong việc chăm lo, giúp đỡ người mù và Hội người mù; thành lập tổ chức Hội người mù ở những địa phương chưa có Hội; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, trụ sở, kinh phí và chế độ phụ cấp cho cán bộ ở các cấp Hội, đảm bảo các cấp Hội hoạt động thuận lợi, hiệu quả. Tạo điều kiện để Hội Người mù được tham gia các chương trình quốc gia về giáo dục, việc làm, dạy nghề…

 

       Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân hướng dẫn, vận động toàn dân tham gia giúp đỡ người mù xoá đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, hoà nhập với cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên với Hội người mù trong hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ người mù và Hội người mù, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

 

       Hội người mù Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, khắc phục tâm lý mặc cảm, tự ti, làm cho Hội luôn là chỗ dựa, là môi trường thuận lợi để hội viên phấn đấu. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hoà nhập với cộng đồng”. Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức Hội người mù các nước trong khu vực và thế giới.

 

        Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người mù và Hội người mù; những tấm gương vượt khó, vươn lên của người mù và hoạt động của Hội người mù các cấp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá chăm lo, giúp đỡ người mù và Hội người mù.

 

3-    Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận này, định kỳ báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 

        Nơi nhận                                                  T/M BAN BÍ THƯ

  • Các tỉnh uỷ, thành uỷ                            Trương Tấn Sang
  • Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,                đảng uỷ trực thuộc Trung ương         (Đã ký và đóng dấu)
  • Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,                                     
  • Các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương,
  • Hội người mù Việt Nam
  • Lưu Văn phòng Trung ương Đảng