Ảnh bìa

Tạp chí Đời Mới tháng 1 năm 2023

Phần 1 : Giới thiệu chương trình
Tải xuống Phần 2 : Chúc Tết của Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam
Tải xuống Phần 3 : Trang tin
Tải xuống Phần 4 : Lược thuật Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X
Tải xuống Phần 5 : Chuỗi sự kiện hướng tới bình đẳng, tiến bộ hòa nhập cho người mù ASEAN
Tải xuống Phần 6 : Vay vốn - Chính sách tiếp sức cho người mù
Tải xuống Phần 7 : Trang văn nghệ
Tải xuống Phần 8 : Phổ biến kiến thức
Tải xuống Phần 9 : Đất nước con người
Tải xuống Phần 10 : Trang Quốc tế
Tải xuống Phần 11 : Kết thúc chương trình
Tải xuống