Ảnh bìa

50 Năm đoàn kết kiên trì nỗ lực phấn đấu vì sự tiến bộ và hạnh phúc người mù