Ảnh bìa

Kết luận của Ban chấp hành TW Đảng về tuổi người đứng đầu các hội

 

BAN CHẮP HÀNH TRUNG ƯƠNG

«

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 58-KL/TW

Hà Nội, ngày  12  tháng  9  năm 2019

 

 

KẾT LUẬN

CỦA BAN BÍ THƯ

về độ tuổi tham gia công tác hội

 

 
 

 

 

 

 

Để bảo đảm thống nhất về độ tuổi giới thiệu lần đầu và tái cử đối với các chức danh lãnh đạo hội, làm cơ sở, căn cứ cho việc tham mưu, đề xuất, xem xét giới thiệu nhân sự. Tại phiên họp ngày 10/9/2019, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về quy định độ tuổi tham gia công tác hội (Tờ trình số 388-TTr/BTCTW, ngày 09/9/2019), Ban Bí thư kết luận như sau:

  Tuổi giới thiệu lần đầu hoặc tái cử tham gia làm lãnh đạo các hội (chủ tịch, phó chủ tịch hội) không quá 65 tuổi. Trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi do cấp có thẩm quvền xem xét, quyết định, nhưng chỉ áp dụng đối với chủ tịch hội (có năng lực lãnh đạo, uy tín cao và đủ sức khoẻ để làm việc) của các hội có đảng đoàn, hội có tính đặc thù.

Giao cho Ban Tổ chức Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ căn cứ Kết luận này để hướng dẫn thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ

 

 

 

Trần Quốc Vượng