Ảnh bìa

Chỉ thị Số: 51- CT/TW về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

          ------o0o-----

          Số :  51- CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                                                                         

       Hà Nội, ngày  12 tháng 4 năm 1989

 

CHỈ THỊ

Về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam

___________

 

Từ ngày 17 tháng 4 năm 1969 đến nay, Hội Người mù nước ta trải qua 20 năm hoạt động. Hội đã tập hợp được 6000 hội viên ở 17 tỉnh, thành với 120 chi hội cơ sở. Hội đã có nhiều cố gắng phổ biên chữ nổi làm cho hội viên biết đọc và viết chữ nổi; ra sách báo và tổ chức các sinh hoạt văn hoá, mở các lớp dạy nghề và tổ chức nhiều cơ sở sản xuất của người mù. Hội Người mù Việt Nam là thành viên của Hiệp hội người mù thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng , sự bảo trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của các đoàn thể trong Mặt trận Tổ quốc, những hoạt động của Hội đã tỏ rõ tinh thần nhân đạo và tính ưu việt của chế độ ta.

 

Tuy vậy, tổ chức của Hội vẫn còn quá hẹp, mới có 6000 hội viên so với 55 vạn người mù cả nước; còn quá nửa số tỉnh, thành cả nước chưa có tổ chức Hội. Trong hoạt động, Hội người mù còn nhiều khó khăn về cán bộ và cơ sở vật chất.

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ,  các ngành, các tổ chức xã hội quan tâm giúp đỡ người mù trong đời sống hàng ngày và Hội người mù hoạt động đạt nhiều kết quả hơn nữa. Cụ thể là:

 

1. Các cơ quan thông tin văn hoá cần tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân chủ trương của Đảng và Nhà nước ta coi việc chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật nói chung và người mù nói riêng là một trong những vấn đề quan trọng của chính sách xã hội mà Đại hội VI của Đảng đã nêu lên; đề cao tinh thần nhân đạo và ý thức trách nhiệm của mọi ngành, mọi cấp, mọi người quan tâm chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật.

 

2. Ở các tỉnh chưa có tổ chức Hội người mù thì cấp uỷ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc cần tích cực lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ làm nòng cốt xúc tiến lập Hội để đến hết năm 1990 các tỉnh, thành trong cả nước đều có tổ chức Hội.

 

3. Hội Người mù Việt Nam là một tổ chức xã hội được Nhà nước bảo trợ. Hội có nhiệm vụ đoàn kết chăm sóc người mù, trước hết là giúp người mù biết chữ và tham gia lao động sản xuất theo khả năng. Các ngành, chính quyền, trước hết là các tổ chức, cần soát xét và bổ sung các quy định để tạo thuận lợi cho Hội Người mù trong công tác cán bộ, kinh phí và phương tiện hoạt động, lập thêm các cơ sở văn hoá và sản xuất của người mù.

 

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành viên của Mặt trận cần động viên các tổ chức  và các tầng lớp nhân dân tích cực giúp đỡ người mù trong cuộc sống, phối hợp và giúp đỡ Hội người mù tích cực xây dựng Hội và tăng cường hoạt động của mình.

 

                                                                                   

 

                                                                        TM/ BAN BÍ THƯ

Nơi nhận:                                                      Nguyễn Thanh Bình

- Các Tỉnh uỷ, Thành uỷ                                 ( Đã ký và đóng dấu )

- Các ban, Đảng đoàn, Đảng uỷ,

   trực thuộc thuộc trung ương;

- Các Bộ, Uỷ ban, Tổng cục,

- Lưu văn phòng Trung ương