Ảnh bìa

Công văn số 104 về việc Tổ chức Hội nghị đóng góp Văn kiện Đại hội X.

HỘI NGƯỜI MÙ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 104/HNM -TCHC

V/v “Tổ chức Hội nghị đóng góp

Văn kiện Đại hội X”

              Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

 

Kính gửi: Các Tỉnh, Thành hội

 

Theo kế hoạch từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 8 năm 2022, các Tỉnh, Thành hội (gọi chung là Tỉnh hội) tổ chức Hội nghị tham gia đóng góp vào các văn kiện Đại hội: Dự thảo Báo cáo, Dự thảo Điều lệ Hội Người mù Việt Nam khóa X, đề cử nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội và bầu Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X.

Để các Tỉnh hội có cơ sở tổ chức Hội nghị, Trung ương Hội hướng dẫn nội dung cụ thể như sau:

1. Hội nghị triển khai theo 2 bước

Bước 1: Tổ chức tại các Huyện, Thị, Thành hội (gọi chung là Huyện hội) với nội dung

1. Tham gia đóng góp vào Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ khóa X, nhiệm kỳ 2022-2027; Dự thảo Điều lệ Hội Người mù Việt Nam.

2.  Bầu Đại biểu dự Hội nghị Tỉnh hội theo số lượng do Ban Thường vụ Tỉnh hội phân bổ.

Thành phần Hội nghị ở Huyện hội bao gồm: các ủy viên Ban Chấp hành, mở rộng đến Chủ tịch hội ở xã, phường, Chi hội trưởng và một số hội viên tiêu biểu.

Bước 2: Tổ chức tại các Tỉnh hội với các nội dung

1. Tổng hợp ý kiến tham gia của các Hội cơ sở, tiếp tục tham gia đóng góp thêm vào Dự thảo Báo cáo Đại hội, phương hướng và Dự thảo Điều lệ Hội Người mù Việt Nam khóa X.

2. Ứng cử, đề cử người tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội (Theo Quyết định số 430/QĐ-HNM ngày 18/12/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, Quyết định số 77/QĐ-HNM ngày 12/4/2022 về việc ban hành tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành các cấp Hội và chỉ đề cử ở đơn vị mình). Việc giới thiệu Ban Thường vụ Trung ương Hội nhiệm kỳ X, Ban tổ chức Đại hội sẽ có văn bản gửi sau.

3. Bầu Đại biểu đi dự Đại hội X, theo số lượng Trung ương Hội phân bổ.

Những Tỉnh hội đã hết nhiệm kỳ thì tổ chức cùng với Đại hội nhiệm kỳ. Những Tỉnh hội chưa hết nhiệm kỳ thì tổ chức Hội nghị. Thành phần tham dự Hội nghị gồm Ban Chấp hành đương nhiệm và các Đại biểu do Huyện hội bầu tại Hội nghị Tỉnh hội. Số lượng Đại biểu của Hội nghị từ 30 đến 50 người trở lên (Tùy theo số lượng Hội cơ sở ở Tỉnh hội. Các Tỉnh hội mới thành lập, số lượng Đại biểu dự Hội nghị từ 20 người trở lên).

Chủ trì Hội nghị thông thường là Chủ tịch các cấp Hội; Thư ký: chọn cán bộ có kinh nghiệm ghi biên bản và đọc lại trước khi Hội nghị kết thúc. Yêu cầu Chủ tọa phải tóm tắt và kết luận được vấn đề các Đại biểu tham gia, vấn đề nào chưa được thống nhất phải lấy biểu quyết. Biên bản phải ghi đầy đủ các ý kiến đóng góp (cụ thể thêm câu nào, bớt câu nào) các cấp Hội làm văn bản báo cáo tổng hợp các vấn đề cần đóng góp, kèm theo bản sao biên bản Hội nghị gửi lên cấp trên trực tiếp.

2. Về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội

Khi ứng cử hoặc đề cử phải căn cứ tiêu chuẩn đã nêu tại Quyết định số 77/QĐ-HNM ngày 12/4/2022 và thành phần cơ cấu theo Hướng dẫn Điều lệ của Hội người mù Việt Nam.

Chú ý: Không giới thiệu những Đại biểu chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên (trong vòng 12 tháng kể từ ngày diễn ra Đại hội trở về trước).

Khi gửi giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ X, làm theo mẫu quy định M1.

3. Bầu Đại biểu đi dự Đại hội X

        1. Là những cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động Hội trong nhiệm kỳ IX. Có thành tích trong hoạt động Hội, có khả năng ghi chép bằng chữ Braille.

        2. Có tư cách, đạo đức tốt, được hội viên và chính quyền địa phương tín nhiệm.

        3. Có trình độ, năng lực đại diện cho hội viên tham gia đóng góp trong Đại hội và tiếp thu Nghị quyết của Đại hội về phổ biến, triển khai thực hiện trong phạm vi trách nhiệm của mình.

        Khi bầu đại biểu đi dự Đại hội, các Tỉnh hội coi trọng tiêu chuẩn, chú ý cơ cấu, đoàn đại biểu đầy đủ các thành phần: cán bộ, hội viên, nam, nữ, người cao tuổi, người trẻ tuổi.

        Với cán bộ sáng không phải bầu, do Ban Thường vụ Tỉnh hội cử theo số lượng đã được Trung ương Hội phân bổ.

        Danh sách đoàn Đại biểu và cán bộ sáng kê theo mẫu M2a, M2b.

        Đề nghị các Tỉnh hội nghiên cứu, triển khai thật tốt những nội dung trên. Các văn kiện tham gia đóng góp cũng như danh sách bầu Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội người mù Việt Nam gửi về Trung ương Hội trước ngày 15/8/2022.

Trong quá trình triển khai có điểm nào vướng mắc, phản ánh về Ban Tổ chức - Hành chính Trung ương Hội để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận :

        - Như kính gửi;                                                       

          - Chi hội trực thuộc;

          - Trung tâm ĐTCB;

          - Lưu: TC-HC, VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Phạm Viết Thu